Odszkodowania

Kancelaria prowadzi sprawy związane z uzyskaniem przez poszkodowanego należnego mu odszkodowania zarówno w sprawach majątkowych jak i niemajątkowych na każdym etapie likwidacji szkody, tj. w postępowaniu likwidacyjnym przed podmiotem odpowiedzialnym oraz w postępowaniu sądowym.

W zakresie świadczonych przez kancelarię usług znajdują się sprawy odszkodowań związanych ze zdarzeniami drogowymi (kolizjami i wypadkami drogowymi), z tytułu błędów w sztuce lekarskiej, wyrządzonych czynem niedozwolonym lub przestępstwem, jak również związanych z ustanowieniem służebności przesyłu, bezumownym korzystaniem z rzeczy czy też nienależytym wykonaniem umowy.

Powrót do oferty